2014 Yılı Teknik Destek Programı (2014 TD)

PROGRAM TANITIMI

2014 TD

Adı

2014 Yılı Teknik Destek Programı

Kısaltması

2014 TD

Türü

Teknik Destek

İlan Tarihi

03/03/2014

Referans Numarası

TR33/14/TD

Amaç ve Öncelikler

Genel Amaç

Ajans tarafından yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla TR33 Bölgesi’nin beşeri sermayesini ve kurumsal kapasitesini geliştirici nitelikteki eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma faaliyetlerinin desteklenmesi.

Öncelikler
 1. Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi
 2. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi

Bütçe

Program Bütçesi
2014 TD kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 750.000 (yedi yüz elli bin) TL’dir.

Destek Miktarı

Teknik destek kapsamında yararlanıcıya doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir faaliyetin Ajans’a toplam maliyeti KDV dahil 15.000 (on beş bin) TL’yi aşamaz.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru Sahibinin Uygunluğu

Program kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Okul, vb.
 •  Mahalli İdareler (Belediye, İl Özel İdare, Köy Muhtarlığı, 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri)
 •  Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar ve Borsalar)
 •  Üniversiteler (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezi, Meslek Yüksek Okulu, Yüksekokul)
 •  Kooperatifler ve Birlikler
 •  Bölgeler ve Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi, vb.)
 •  Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf, Sendika, Konfederasyon, Federasyon vb.)
 •  Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliğe haiz işletmeler 
Faaliyet Ortak(lar)ının Uygunluğu

Faaliyet ortak(lar)ı, başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması” kriteri dışında “2.1.1 Başvuru Sahibinin Uygunluğu” bölümünde belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Talep Formu’nda her bir ortak için ayrı ayrı yer alan Ortaklık Beyannamesi ortakların yetkili/yasal temsilci(ler)i tarafından imzalanmalıdır.

Başvuru sahibi ve ortakları arasındaki ilişkinin ortaklık olarak kabul edilmesi için faaliyetin hazırlık ve uygulama safhalarına tüm tarafların dahil olması ve mali kaynaklar da dahil olmak üzere kaynakların tedariki ve dağıtılmasında mümkün mertebe yer alması gerekmektedir. Bunun yanı sıra her bir ortağın faaliyet alanı, faaliyet konusu ile uyumlu olmalı; ortakların faaliyete niçin dahil edildikleri ve hangi katkıları sağlayacakları somut bir şekilde açıklanmalıdır.

Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi veya ortak olarak faaliyet başvurusunda bulunamazlar ve faaliyet uygulamalarında yer alamazlar.

Faaliyet Türleri ve Konuları

Faaliyet Türleri

Program kapsamında 4 (dört) ana faaliyet türü tanımlanmıştır. Başvuru sahibinin başvurusunu yaparken bu faaliyetlerden birini seçmesi gerekmektedir.

 

#

Faaliyet Türü

1

Eğitim verme

2

Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

3

Danışmanlık sağlama

4

Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma


Faaliyet Konuları

Örnek faaliyet konuları aşağıda yer almaktadır. Bu konuların dışında, Program’ın genel amacı, öncelikleri ve faaliyet türleri ile uyumlu olması ve Teknik Destek Talep Formu’nda açıkça belirtilmesi şartıyla farklı konularda da başvuru yapılabilir. Faaliyetin kapsamı, süresi, hedef kitlesi, çıktıları ve alınacak eğitim/danışmanlık hizmetinin içeriği detaylıca açıklanmalıdır.

#

Faaliyet Konusu

#

Faaliyet Konusu

1

Bilişim Teknolojileri

14

Markalaşma

2

Dış Ticaret

15

Mevzuat

3

Eğitimci Eğitimi

16

Pazarlama, Satış ve Müşteri İlişkileri

4

Etkili Sunum Teknikleri

17

Performans Yönetimi

5

Girişimcilik

18

Proje Yazma ve Yürütme

6

Hızlı ve Etkin Okuma Teknikleri

19

Risk Yönetimi

7

Hibe ve Teşvikler

20

Sosyal Medya

8

İletişim Teknikleri

21

Stratejik Planlama

9

Kalite Yönetimi

22

Stres, Kriz, Toplantı ve Zaman Yönetimi

10

Kurumsallaşma

23

Süreç Analizi ve Yönetimi

11

Kümelenme

24

Tedarik ve Satın Alma Yönetimi

12

Lojistik

25

Yenilikçilik

13

Maliye ve Finans

26

Diğer (Lütfen açıkça belirtiniz.)

Başvuru Tarihleri

Program’ın kapanış zamanı 31.12.2014 saat 18:00’dır. Program 5 (beş) dönem halinde yürütülecek olup her bir dönem için başvuru başlangıç ve bitiş zamanı aşağıda gösterilmektedir:

 Dönem

Başlangıç

Bitiş

1

03.03.2014 | 08:00

30.04.2014 | 18:00

2

01.05.2014 | 08:00

30.06.2014 | 18:00

3

01.07.2014 | 08:00

29.08.2014 | 18:00

4

01.09.2014 | 08:00

31.10.2014 | 18:00

5

03.11.2014 | 08:00

31.12.2014 | 18:00

Faaliyetin ilgili dönemdeki son başvuru zamanı itibarıyla KAYS'a girişinin yapılarak onaylanmış olması ve matbu başvuru belgelerinin Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Bu süreçlere riayet edilmemesi durumunda posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler de dâhil olmak üzere herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

Program kapsamında desteklenmesine karar verilen faaliyetlere sağlanacak destek miktarı sonrası Program için ayrılan mali kaynağın tükenmesi ile birlikte - Program kapanış zamanı gelmemiş dahi olsa - Program’ın başvuru süreci tamamlanmış sayılacaktır ve yeni başvuru alınmayacaktır.

DÜZELTMELER

Herhangi bir düzeltme bulunmamaktadır.

BAŞVURU REHBERİ VE EKLERİNİ İNDİR

2014 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi ve Ekleri

Tarih
 
Boyut
Tıklama
28-02-2014
14.52 MB
3434

ONLINE FAALİYET BAŞVURUSU (KAYS) VE BAŞVURU SÜRECİ

Faaliyet başvuruları KAYS aracılığıyla yapılmalı ve başvuru belgeleri aşağıda açıklandığı şekilde ilgili başvuru dönemi için belirlenmiş olan son başvuru zamanından önce matbu olarak Ajans’a teslim edilmelidir. KAYS üzerinden sunulmayan faaliyet başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

KAYS hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz:

http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/

Başvuru belgeleri aşağıda tarif edildiği şekilde hazırlanır:

 1. KAYS aracılığıyla faaliyet girişi yapılır.
 2. Bu rehberde verilen örnek şablonlar kullanılarak destekleyici belgeler hazırlanır, imzalanır ve taranarak KAYS’a yüklenir.
 3. Onay işlemini müteakip KAYS üzerinden adobe (.pdf) formatındaki Teknik Destek Talep Formu indirilir. Talep Formu’nun ilgili kısımları imzalanır ve her sayfası paraflanır.
 4. İmzalı Talep Formu ve destekleyici belgeler ASIL BAŞVURU BELGELERİ’ni oluşturur. Söz konu belgelerin fotokopisi çekilir ve BİR SURET olacak şekilde çoğaltılır.
 5. Asıl başvuru belgeleri bir adet KIRMIZI RENKLİ TELLİ DOSYA’ya, sureti ise bir adet MAVİ RENKLİ TELLİ DOSYA’ya yerleştirilir. Başvuru belgeleri dosyalara DELGEÇ ile delinip takılır ve Teknik Destek Talep Formu ile her bir destekleyici belge arasına AYRAÇ konulur. Başvuru belgeleri aşağıda belirtilen sıraya uygun olarak dosyalara yerleştirilir:
  1. Teknik Destek Talep Formu
  2. DB-1 Temsil ve İlzam Yetkisi Belgesi
  3. DB-2 Yetki Devri Belgesi
  4. DB-3 Resmi Kayıt / Faaliyet Belgesi
  5. DB-4 Vergi Kayıt Belgesi
  6. DB-5 Teknik Şartname Hazırlık Formu
  7. DB-6 Fiyat Teklifleri
  8. DB-7 Üniversite Mutabakat Metni
 6. Kırmızı ve mavi dosyalar MAVİ KLASÖR içerisine konulur.
 7. Mavi klasör KAPALI KUTU içerisine konulur.
 8. KAYS’tan adobe (.pdf) formatında indirilebilecek TEKNİK DESTEK TALEP FORMU KAPAK SAYFASI’nın çıktısı alınarak kapalı kutunun üzerine yapıştırılır.

Matbu olarak hazırlanan başvuru belgelerindeki veriler ile KAYS’a girilenler arasında herhangi bir farklılık, tutarsızlık veya çelişki olmamalıdır. Matbu belgeler, mutlaka KAYS’tan nihai onay verme işlemi tamamlandıktan sonra hazırlanmalıdır. KAYS’tan alınan Talep Formu’nun üzerinde sonradan herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

KAYS’a faaliyet girişi yapabilmek için öncelikle bir kullanıcı adı ve şifre oluşturulmalıdır. Başvuru sahibinin ve varsa her bir ortağın da KAYS’a kaydedilmesi gerekmektedir. Söz konusu işlemler başvuru sahibinin yetkili/yasal temsilci(ler)i veya onlar tarafından yetkilendirilen üçüncü bir kişi tarafından yapılmalıdır. Tüm işlemler bu kullanıcı adı ve şifre ile yapılacağı için kayıt bilgilerinizi kaybetmeyiniz ve üçüncü kişilerle paylaşmayınız. KAYS’ın kullanımına ilişkin detaylı bilgiler “3. Yardımcı Kaynaklar: 4) KAYS Eğitim Kılavuzları ve Videoları” bölümünde yer almaktadır.

Lütfen KAYS ile ilgili soru ve taleplerinizi Ajans’a iletiniz; KAYS’ın yüklenici kuruluşu olan TÜBİTAK Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ile direkt iletişime geçmeyiniz. KAYS hakkında detaylı açıklamalar, bilgilendirme ve eğitim toplantıları ile teknik yardım masaları aracılığıyla Ajans tarafından yapılacaktır. Bilgilendirme ve eğitim toplantılarının yer ve zaman bilgisi Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır.

Yukarıda açıklanan hususlara uygun şekilde hazırlanan matbu başvuru belgeleri elden veya posta/kargo yoluyla Ajans’ın aşağıdaki adreslerinden herhangi birine teslim edilebilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

Ajans Birimi

Adres

Genel Sekreterlik

Cumhuriyet Mahallesi, Hayme Ana Caddesi, Metem Tesisleri, Kat:4, 43020, Merkez/Kütahya

Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

Dörtyol Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No:69, Yeni ATSO Binası, Kat:2, 03100, Merkez/Afyonkarahisar

Manisa Yatırım Destek Ofisi

Merkez Efendi Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:127 Manisa TSO Bülent Koşmaz Hizmet Binası Kat:1,45020,Yunusemre\Manisa

Uşak Yatırım Destek Ofisi

Durak Mahallesi, Fatih Caddesi, No:2/404, Özmerkez İş Merkezi, Kat:4, 64100, Merkez/Uşak

Başvuru belgelerinin elden Ajans’a teslimi sırasında TESLİM ALINDI belgesi düzenlenecektir. Bu belge, karşılıklı olarak imzalanacak ve bir nüshası Ajans’ta kalacak diğeri ise başvuru belgelerini teslim eden kişiye verilecektir. Teslim işleminin tamamlanması ile birlikte, faaliyet NİHAİ BAŞVURU KODUNU alacaktır. Bu belgenin ve başvuru kodunun başvuru sahibi tarafından saklanması önem arz etmektedir. Başvuru belgelerinin posta/kargo ile gönderilmesi durumunda ise bu belge tek nüsha halinde düzenlenecek olup Ajans’ta kalacaktır. Böyle bir durumda, posta/kargo görevlisine veya başvuru sahibine herhangi bir belge verilmeyecektir. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi’ne gönderebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Faks: (0274) 271 77 63

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE SÖZLEŞMELER

 

Nihai Değerlendirme Sonuçları

2014TD-01 Faaliyet Değerlendirme Sonuçları

Tarih
 
Boyut
Tıklama
22-05-2014
360.73 KB
2076

2014TD-02 Faaliyet Değerlendirme Sonuçları

Tarih
 
Boyut
Tıklama
24-07-2014
300.82 KB
1583

2014TD-03 Faaliyet Değerlendirme Sonuçları

Tarih
 
Boyut
Tıklama
25-09-2014
405.07 KB
1454

2014TD-04 Faaliyet Değerlendirme Sonuçları

Tarih
 
Boyut
Tıklama
02-12-2014
422.37 KB
1388

Sözleşmeye Bağlanan Faaliyetler

 

2014 Teknik Destek Programı 1. Dönem kapsamında 38 adet faaliyet teklifi için başvuruda bulunulmuştur. Bu faaliyet tekliflerinden 30 tanesi başarılı bulunmuş olup destek almaya hak kazanmıştır. Bu dönemde 30 başvuru sahibi ile sözleşme imzalanmıştır. 

2014TD-01 Sözleşmeye Bağlanan Faaliyetler

Tarih
 
Boyut
Tıklama
09-07-2014
208.48 KB
1081

2014 Teknik Destek Programı 2. Dönem kapsamında 23 adet faaliyet teklifi için başvuruda bulunulmuştur. Bu faaliyet tekliflerinden 17 tanesi başarılı bulunmuş olup destek almaya hak kazanmıştır. Bu dönemde 17 başvuru sahibi ile sözleşme imzalanmıştır. 

2014TD-02 Sözleşmeye Bağlanan Faaliyetler

Tarih
 
Boyut
Tıklama
05-03-2015
244.42 KB
740

2014 Teknik Destek Programı 3. Dönem kapsamında 28 adet faaliyet teklifi için başvuruda bulunulmuştur. Bu faaliyet tekliflerinden 22 tanesi başarılı bulunmuş olup destek almaya hak kazanmıştır. Bu dönemde 21 başvuru sahibi ile sözleşme imzalanmıştır. 

2014TD-03 Sözleşmeye Bağlanan Faaliyetler

Tarih
 
Boyut
Tıklama
05-03-2015
251.53 KB
769

2014 Teknik Destek Programı 4. Dönem kapsamında 27 adet faaliyet teklifi için başvuruda bulunulmuştur. Bu faaliyet tekliflerinden 20 tanesi başarılı bulunmuş olup destek almaya hak kazanmıştır. Bu dönemde 19 başvuru sahibi ile sözleşme imzalanmıştır. 

2014TD-04 Sözleşmeye Bağlanan Faaliyetler

Tarih
 
Boyut
Tıklama
05-03-2015
248.92 KB
762

Eğitim Sunumu