T. C. Zafer Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Yazdır
PDF

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 10 (on) Uzman, 1 (bir) İç Denetçi ve 2 (iki) Destek Personeli alımı yapacaktır. T.C. Zafer Kalkınma Ajansı'nın merkezi Kütahya olup, Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

Başvuru Tarih ve Saatleri

20 Aralık 2012 – 4 Ocak 2013 / 08:00 – 18:00

Başvuru Yeri

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Cumhuriyet Mahallesi Hayme Ana Caddesi METEM Tesisleri Kat:4 Merkez / KÜTAHYA

Sınav Şekli

Sözlü (mülakat)

Mülakata Katılmaya Hak Kazananların İlanı

11 Ocak 2013

Mülakat Tarihleri

23 – 24 Ocak 2013

Sınav Yeri

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Cumhuriyet Mahallesi Hayme Ana Caddesi METEM Tesisleri Kat:4 Merkez / KÜTAHYA


UYARI:Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 4 Ocak 2013 tarihinde saat 18:00 itibarıyla Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliğini en az 2 (iki) yıl süreyle tecil ettirmiş olmak,

e)Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

f)Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğine göre ajanslarda istihdam edilecek uzman personel bakımından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan belli bir puan almış olmak veya kamu kesimi veya özel kesimde belli konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak gereklidir.

2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar İçin

a)Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 09 - 10 Temmuz 2011 veya 07 – 08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan KPSS’den mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla aşağıda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

Bölüm

Taban KPSS Puanı

KPSS Puan Türü

İstihdam Edilecek Personel Sayısı

Şehir ve Bölge Planlama

80

KPSS 3, 4 veya 5

1

İktisat

80

KPSS 9, 18 veya 22

3

İşletme

80

KPSS 19, 23 veya 29

Maliye

80

KPSS 24, 35 veya 41

2

Mühendislik

80

KPSS 3, 4 veya 5

4

 

c)Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış [son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL, IELTS vb.) sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin çizelgesi temel alınacaktır.) KPDS’den alınan 80 (seksen) puanın diğer sınavlardaki eşdeğeri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

KPDS

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

IELTS

80

96

241-242

588-589

6-6,5

 

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle [En Az 5 (Beş) Yıllık Kamu ve / veya Özel Sektör İş Tecrübesi] Başvuracak Adaylar İçin

a)Yukarıdaki 2.1.a bölümünde yer alan tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde; planlama ve programlama / proje üretimi, tasarımı ve yönetimi / strateji geliştirme, strateji yönetimi / izleme ve değerlendirme / tanıtım ve danışmanlık / şehircilik ve çevre / araştırma-geliştirme / bilgi ve iletişim teknolojileri / finansman / insan kaynakları yönetimi / uluslararası ticaret konularında, belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,

c)KPDS İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış [son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL, IELTS vb.) sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin çizelgesi temel alınacaktır.)

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Aşağıdaki niteliklerden bir veya bir kaçına haiz olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

 • Yüksek lisans / doktora / yandal / çift anadal yapmış olmak,
 • Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve bunu belgelendirmek,
 • SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak,
 • Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, İş Kanunu ve SGK mevzuatına hâkim olmak,
 • Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyalarının hazırlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi konusunda deneyimli olmak,
 • İthalat ve gümrük işlemlerinde tecrübe sahibi olmak,
 • Teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları konusunda tecrübeli olmak,
 • Netcad, Autocad, ArcGIS programlarını iyi derecede kullanabilmek,
 • CBS ile ilgili harita ve planlama yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek,
 • SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programlarını veri toplama ve değerlendirme süreçlerinde yeterli düzeyde kullanabilmek,
 • Avrupa Birliği destek mekanizmaları, program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve değerlendirme, izleme bilgi sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bölgesel ekonometrik ve mekânsal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları / bölgesel kalkınma politikaları ve sektörel politikalar / bölgesel ve ulusal planlama çalışmaları / kalkınma kuramları / kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma / kırsal kalkınma ve tarım politikalarına hâkim olmak veya konuyla ilgili çalışmalar yapmış olmak,
 • Veri tabanı tasarımı ve yönetimi / yazılım geliştirme / ağ güvenliği kurulumu ve yönetimi / veri yedekleme ve kurtarma / web programlama ve tasarımı konularında deneyimli olmak.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1. Aranan Nitelikler

a)Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak,

c)KPDS İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış [son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL, IELTS vb.) sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin çizelgesi temel alınacaktır.)KPDS’den alınan 70 (yetmiş) puanın diğer sınavlardaki eşdeğeri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

KPDS

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

IELTS

70

84

221-222

561-562

5

3.2. Tercih Nedenleri

a)Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası, Uluslararası İç Denetçi Sertifikası veya Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak,

b)İç Kontrol Sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak.

4. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

4.1. Yazı İşleri ve Satın Alma Yetkilisi (1 Kişi) İçin Aranan Nitelikler

a)Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Matematik, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)KPSS puanı ile başvuracak adaylar için; ÖSYM tarafından 09 – 10 Temmuz 2011 veya 07 - 08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan sınavda KPSS 3, KPSS 4 veya KPSS 5 puan türlerinin birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c)KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için; yazı işleri, arşivleme ve satın alma konularında, kamu kesimi veya özel kesimde en az 3 (üç) yıl başarılı bir şekilde çalışmış olmak.

4.1.1.Yazı İşleri ve Satın Alma Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri

a)KİK mevzuatına hâkim olmak,

b)MS Office programlarına ileri düzeyde hâkim olmak,

c)Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak,

d)İleri düzeyde temsil ve iletişim becerisine sahip olmak,

e)KPDS İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış [son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL, IELTS vb.) sahip olmak (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin çizelgesi temel alınacaktır).

4.2. Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi (1 Kişi) İçin Aranan Nitelikler

a)Üniversitelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)KPSS puanı ile başvuracak adaylar için; ÖSYM tarafından 09 – 10 Temmuz 2011 veya 07 - 08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan sınavda KPSS 3, KPSS 4 veya KPSS 5 puan türlerinin birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c)KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için; basın ve halkla ilişkiler konusunda kamu veya özel sektörde en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olup bunu belgelendirmek.

4.2.1. Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri

a)Yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olmak,

b)Basın toplantısı düzenleme ve basın bülteni hazırlama konusunda deneyim sahibi olmak,

c)MS Office programlarına ileri düzeyde hâkim olmak,

d)Grafik-tasarım uygulamaları konusunda tecrübeli olmak,

e)KPDS İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış [son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL, IELTS vb.) sahip olmak (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin çizelgesi temel alınacaktır).

5. ADAYLARDAN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Başvuru evrakları; aşağıdaki tabloda yer alan sıralamaya uygun olarak bir dosya içerisinde Ajansa sunulmalıdır. Ayrıca EK-1 ve EK-2 bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulmalıdır.


#

Belge

Uzman Personel

İç Denetçi

Destek Personeli

1

İş Talep Formu (EK–1)

X

X

X

2

Ayrıntılı özgeçmiş (EK – 2)

X

X

X

3

Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti

X

X

X

4

KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 09 - 10 Temmuz 2011 veya 07 – 08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan KPSS sonuç belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı veya ilgili resmi kurumca (ÖSYM) onaylı sureti

X

-

X

5

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, iş tecrübelerini gösterir SGK veya ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,

X

X

X

6

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden alınmış onaylı yazı

X

X

X

7

KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti

X

X

-

8

4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış)

X

X

X

9

T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi

X

X

X

10

Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi

X

X

X

11

Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını, en az 2 (iki) yıl ertelettiğini ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti

X

X

X

12

Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları, noter onaylı suretleri veya ilgili resmi kurumca onaylı suretleri

X

X

X

 

6. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini T.C. Zafer Kalkınma Ajansı - Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat:4 Merkez / KÜTAHYA adresine en geç 04 Ocak 2013 saat 18:00 itibarıyla elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Ayrıca eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır.

UYARI: İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

7. SINAV YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri, sınava girecekleri yer ve tarihler 11 Ocak 2013 tarihinde Ajansın internet sitesinde (www.zafer.org.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak ve 23 – 24 Ocak 2013 tarihlerinde yapılacaktır.

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere her bir pozisyon için uygun aday olması halinde en az 4 (dört) katına kadar aday sınava çağırılabilecektir.

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalı için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın internet sitesinde (www.zafer.org.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Mülakatı kazanmış olan adaylar Yönetim Kurulu onayından sonra göreve başlamaya hak kazanmış olurlar.

9. STANDART BAŞVURU EVRAKLARI VE BİLGİ ALMA

Başvuru sırasında kullanılacak standart evraklara (EK-1 İş Talep Formu ve EK-2 Özgeçmiş) Ajansın internet sitesinden (www.zafer.org.tr) ulaşılabilir.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel                  : 0274 271 77 61 (Dâhili: 124)      

E-posta          : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 

 

Kasım Ayı Personel Alım Süreci Bilgilendirme Raporu (25.02.2013)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
25-02-2013
380.65 KB
1784

Mülakat Sonuçları Listesi

Tarih
 
Boyut
Tıklama
25-01-2013
188.39 KB
2777

Mülakat Listesi (Destek Personeli 24.01.2013)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
11-01-2013
417.24 KB
2027

Mülakat Listesi (Uzman Personel 23.01.2013)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
11-01-2013
420.78 KB
2499

Personel Alım İlanı

Tarih
 
Boyut
Tıklama
30-11-2012
546.96 KB
1817

Ek-2 Özgeçmiş

Tarih
 
Boyut
Tıklama
30-11-2012
135.5 KB
1712

Ek-1 İş Talep Formu

Tarih
 
Boyut
Tıklama
30-11-2012
128.5 KB
1769