TR33 Bölgesi Yatırım Destek ve Teşvikleri

Yazdır
PDF

TR33 Bölgesi son yıllarda önemli teşvik mekanizmaları ile yatırımcıların cazibe merkezi haline gelmiştir. Bölge bulunduğu konum yönünden önemli sanayi ve lojistik merkezlerine yakınlığı yatırımcı için önemli tercih sebeplerinden olmuştur. Bölgemizdeki çeşitli destek ve teşvik mekanizmalarından faydalanmak için siz de bölgemizde yerinizi alın.

1.TR33 Bölgesi’nde (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) Sağlanan Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri

19 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamındaki yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Sistemi sunulmaktadır.

1.1.Genel Teşvik Sistemi

Genel Teşvik Sistemi için yatırım tutarının TR33 Bölgesi’nde (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)asgari 500.000 TL olması gerekmektedir.

Genel Teşvik Sisteminde Uygulanacak Teşvik Araçları;

1- Gümrük Vergisi Muafiyeti,

2- KDV istisnası

desteklenmektedir.

1.2.Bölgesel Teşvik Sistemi

“Afyonkarahisar ve Kütahya 4. Bölge, Manisa ve Uşak 3. Bölge destekleri kapsamındadır. Yatırımın OSB içinde yapılması durumunda bir alt Bölge desteğinden faydalanılmaktadır. Yatırımlar minimum yatırım tutarı yatırımın çeşidine göre (US-97 kodu) ve yapılacağı ile göre farklılık göstermekle birlikte 500.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir.”

Bölgesel Teşvik Sisteminde Uygulanacak Teşvik Araçları;

1.KDV İstisnası

2.Gümrük Vergisi Muafiyeti

3.Faiz Desteği

4.Sigorta Primi İşveren Hissesinin Asgari Ücrete Tekabül Eden Kısmının Ekonomi Bakanlığınca Karşılanması

5.Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi

6.Yatırım Yeri Tahsisi


Bu teşvik araçları incelenecek olursa:

1. KDV İstisnası

Makine ve teçhizat alımları KDV’den muaftır.

2. Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvik belgesindeki yatırım malları Gümrük Vergisinden muaftır. Bu Karar uyarınca düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında birinci fıkrada belirtilenler hariç ham madde, ara malı ve işletme malzemesi ithal edilemez. Ayrıca, binek aracı, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyası teşvik belgesi kapsamına alınmaz.

3.Faiz Desteği

Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; TR33 Bölgesi’nde yapılacak yatırımlarda TL cinsi kredilerin 3. bölgede 3 puanı, 4.bölgede 4 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 1 puanı, ayrıca Ar-Ge yatırımları ile doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan çevre yatırımlarının TL cinsi kredilerin 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 2 puanı, bütçeden finanse edilebilir. Faiz desteği ilk 5 yılda geri ödenmelidir. Azami destek miktarı: Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 500.000 TL, 3. bölgede 500.000TL ve 4. Bölgede 600.000TL.

 

4.Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak şartıyla;

  • Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,
  • Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır.) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen,istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı TR33 Bölgesi’nde 31.12.2013’e kadar başlayan yatırımlarda Manisa ve Uşak için 5 yıl, Afyonkarahisar ve Kütahya için 6 yıl, 01.01.2014’den sonra başlayanlarda Manisa ve Uşak için 3 yıl ve Afyonkarahisar ve Kütahya için 5 yıl Ekonomi Bakanlığınca karşılanırAncak, yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı, bölgesel teşvik kapsamında desteklenen yatırımlarda gerçekleşen sabit yatırım tutarının %15’ini geçemez.

5. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi

Kurumlar ve gelir vergisi indirimi III. ve IV. bölgede yatırıma başlama tarihine göre sıralanmıştır.

 

 

TR33 Bölgesel Uygulama (III)

Yatırım Tarihi

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

31.12.2013

tarihine kadar

25

60

01.01.2014 tarihinden itibaren

20

60

 

 

TR33 Bölgesel Uygulama(IV)

Yatırım Tarihi

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

31.12.2013

tarihine kadar

30

70

01.01.2014 tarihinden itibaren

25

70

  

Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz.

5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, 4283 ve 3996 sayılı kanunlara tabi YİD modeliyle finanse edilen yatırımlar Kurumlar/Gelir vergi indiriminden faydalanamaz.

İndirimli vergi uygulaması yatırıma katkı oranına ulaşınca son bulur.

6.Yatırım Yeri Tahsisi

Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, 4283 ve 3996 sayılı kanunlara tabi YİD modeliyle finanse edilen yatırımlar Kurumlar/Gelir vergi indiriminden faydalanamaz.

2.İŞKUR Eğitim Destekleri

İstihdam Garantili Kurslar: Kuruma kayıtlı herhangi bir mesleği ya da iş piyasasında geçerli bir mesleği olmayan işsizlerin, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde yetiştirilmesini ve bu eğitimler sonucunda katılanların en az %50’sinin istihdam edilmesini amaçlayan kurslardır.

İşgücü Yetiştirme Kursları: Kuruma kayıtlı herhangi bir mesleği ya da iş piyasasında geçerli bir mesleği olmayan işsizler ile işsizlik sigortası ödeneği alan işsizlerin, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde yetiştirilerek iş sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen kurslardır.

3.SGK Desteği

31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Bu maddede belirtilen destek unsuru;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi bitirenler için oniki ay süreyle,

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle uygulanır.

Bu maddede sayılan belge ve nitelikler nedeniyle destek unsurundan yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekir.

Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz. Ancak ikinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin, aynı bent kapsamında yeniden işe alınmaları ve (1) veya (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve nitelikleri bu dönemde temin etmeleri halinde destekten yeniden yararlanabilirler. Bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamaz.